КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

VirtueMart
Ваша корзина пуста.

Публічна оферта

Публічний договір купівлі-продажу в інтернет-магазині «ЕкоМодерн»

 

1. Терміни, що використовуються в Договорі.

Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі – «Договір») – договір, згідно з яким Продавець бере на себе зобов’язання здійснити продаж товарів кожній фізичній особі, яка до нього звертається.

Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на сайті відомостей про товар.

Покупець – фізична або юридична особа, яка замовляє, купує або має намір купити, чи замовити товар.

Оферта – пропозиція Продавця на адресу фізичної особи щодо укладання даного Договору.

Акцепт – надання фізичною особою повної та безумовної згоди щодо укладання даного Договору на умовах, викладених у даному Договорі (через використання системи сайту або телефонних номерів, зазначених на вказаному сайті).

Товар – товари, асортимент, ціна та характеристики яких зазначені на сайті (в інтернет-магазині) Продавця.

Сайт – ekomodern.com.ua.

Індивідуальний товар – це товар, який виготовлено з врахуванням його певних характеристик відповідно до вимог Покупця, а саме: у певному кольорі дерева, розмірі, геометричній формі, в потрібній кількості,  з використанням певного виду і кольору тканини (шкірзаму) і т.д.. Тобто це товар із такими характеристиками, що потрібен саме конкретному Покупцю, тому він не підлягає  поверненню та не передбачає відміни замовлення в процесі його виробництва. Також при виготовленні індивідуального товару використовуються матеріальні складові (тканини та плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера), нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником)), які відноситься до переліку товарів, зазначених в додатку № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172, що не підлягають обміну (поверненню).

 

2. Предмет Договору.

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю замовлений та оплачений Покупцем товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар від Продавця.

2.2. Шляхом укладання даного Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про умови оплати та доставки товару, а також з інформацією про товар стосовно його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, матеріалу, з якого товар вироблено, та з інформацією стосовно його виробника та згодний на придбання такого товару із такими характеристиками.

2.3. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні придбання товару в разі відсутності товару в наявності, чи можливості його виготовлення в даний момент.

 

3. Ціна Договору.

3.1. Розрахунки між сторонами здійснюються у гривнях на наступних умовах:

3.1.1. Передоплату в розмірі 30% або 50% (на замовлення вартість якого не перевищує 2000 грн) від вартості товару Покупець сплачує протягом трьох робочих днів з дати виставлення Продавцем Покупцю відповідного рахунку або надання Продавцем Покупцю іншого документу (повідомлення), яке містить у собі всі реквізити, які необхідні для здійснення оплати вартості товару.

3.1.2. Залишок вартості товару Покупець сплачує в строки та спосіб, що залежать від умов доставки товару. Способи оплати залишку та умови доставки конкретного товару Покупець зобов’язаний уточнити у Продавця до акцепту.

3.1.3.  Продавець має право брати передоплату в розмірі 50% від вартості індивідуального товару. Відмовитися від замовлення на  індивідуальний товар можливо протягом доби з моменту здійснення оплати Покупцем. Якщо Покупець відмовляється від індивідуального замовлення товару пізніше, ніж протягом доби з моменту здійснення передплати, Продавець має право утримати вартість фактично понесених витрат на виконання такого замовлення.  У разі, якщо індивідуальний товар доставлений до Покупця в належному стані, відмова від товару та повернення коштів Продавцем не можливі.

3.2. Ціни, вказані на сайті, можуть носити ознайомлювальний характер (у випадку замовлення товару в тканинах на вибір, у комплектації або кольорі інших, ніж зазначено на сайті, із приєднанням додаткових опцій).

3.3. Датою оплати Покупцем вартості товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

 

4. Строк та порядок виконання Договору.

4.1. Строк виконання даного Договору становить від 15 до 60 робочих днів з дати оплати Покупцем вартості товару відповідно до умов, викладених вище, та залежить від обраного Покупцем товару та фактичної його наявності на складі.

4.2. Доставка товару відбувається на розсуд Продавця, в т. ч. із залученням третіх осіб, які надають послуги перевезення товару (перевізником). Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника товару без погодження із Покупцем.

4.3 У випадку безпідставного неприйняття Покупцем товару, доставленого (направленого) Продавцем (перевізником) Покупцю або у випадку повернення товару Покупцем Продавцю, Продавець при поверненні грошових коштів, сплачених Покупцем за такий товар, утримує суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки та упаковки такого товару Покупцю та його повернення Продавцю. При цьому, якщо товар є виконаним індивідуальним замовленням, Продавець має право утримати повну суму передплати, попередньо сплачену Покупцем.

4.4. У випадку доставки товару Продавцем відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець. У випадку доставки товару перевізником, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе перевізник (при цьому товар страхується на повну вартість).

 

5. Права та обов’язки сторін Договору.

5.1. Сторони розуміють та підтверджують усі свої права та обов’язки, що випливають зі змісту даного Договору.

5.2. Покупець зобов’язаний під час приймання товару здійснити його перевірку за кількістю, якістю та асортиментом, а також негайно повідомити Продавцю про помічені під час приймання недоліки проданого товару. Підтвердженням недоліків товару, доставленого за допомогою перевізника, є Акт про пошкодження (відсутність Акту є безпідставним неприйняттям).

5.3. У разі невиконання правил, передбачених п. 5.2. даного Договору, Продавець має право відмовитися повністю або частково від задоволення вимог Покупця про передачу йому потрібної кількості товару, заміни товару, що не відповідає умовам даного Договору.

 

6. Відповідальність сторін Договору та порядок врегулювання спорів.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. Продавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, залучених до підйому / заносу товару на поверх Покупця, а також його збирання.

6.3. Будь-які спори, що виникають між сторонами під час дії даного Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення сторонами одна одній відповідної претензії, викладеної у письмовому вигляді або направленої засобами електронного зв’язку.

6.4. Розгляд претензій здійснюється протягом 14 календарних днів з дати отримання такої претензії стороною, в адресу якої така претензія була направлена.

6.5. У випадку недосягнення сторонами згоди щодо виниклого спору такі спори та розбіжності вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Гарантії.

7.1. Гарантійні зобов'язання, що діють відповідно до чинного законодавства України, починаються з моменту отримання товару Покупцем.

7.2. Претензії щодо кількості, асортименту, якості (стосовно видимих недоліків товару), комплектності товару Покупець зобов’язаний пред’явити Продавцю в момент приймання-передачі товару від Продавця або перевізника. Сторони погодилися, що саме такий строк є розумним.

7.3. Претензії щодо прихованих недоліків товару, недоліків, які були допущені виробником товару та не могли бути виявлені Покупцем в момент приймання-передачі, можуть бути пред’явлені Покупцем протягом 15 календарних днів з дня отримання товару.

 

8. Прикінцеві положення Договору.

8.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцепту Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань сторонами.

8.2. Даний договір може бути достроково припинений:

- за взаємною згодою сторін;

- у разі виникнення обставин непереюорної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;

- у разі відсутності товару в наявності та відмови Покупця від заміни товару іншим аналогічним. 

8.3. Сторони домовилися, що в разі розірвання даного Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки й передачі Продавцем товару після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково в розмірі не більше 0,1% від загальної вартості товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

8.4. У випадку відмови Покупцем від передачі Продавцем частини товару, замовленого Покупцем, після оплати вартості товару та здійснення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним грошові кошти за такий товар або має право повернути такі грошові кошти частково у розмірі не більш 0,1 % від загальної вартості товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

8.5. Сторони встановили, що визнання даного Договору недійсним у будь-якій його окремій частині не є підставою для визнання недійсним даного Договору у його повному обсязі.

8.6. Покупець дозволяє Продавцеві здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, а також надає Продавцеві згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин у сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України.

 

БРИТАНСКИЙ ШАРМ В КЛАССИЧЕСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Интерьер в английском стиле – это не просто подборка правил, - это многовековая история особого мировоззрения. Сочетание аристократичной роскоши с нотками деревенской простоты, характерно для типичного интерьера англосаксонцев. Неотемлемыми элементами такого дизайна остаются обои из бумаги, натуральное дерево, кожаные диваны и шерсятные ковры. Правильная компонировка этих элементов придает интерьеру благородства и уюта.

Подробнее...

БЮДЖЕТНЫЙ ИНТЕРЬЕР БЫВАЕТ СТИЛЬНЫМ: СОСТАРЕННАЯ МЕБЕЛЬ В НОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

12Стиль, в котором удивительным образом сочетаются потертая мебель с эффектом старения с уютной атмосферой романтизма и элегантности, дословно переводится, как «потертый шик». Рожденный в Англии в конце 80-тых годов ХХ-го века «шебби шик» очень быстро стал популярен во всем мире.

Для его воссоздания в своем интерьере можно взять за основу несколько простых приемов.

 

Подробнее...

КАНТРИ МЕБЕЛЬ В INDOOR И OUTDOOR ПРОСТРАНСТВАХ

Сезонность и пространственные рамки больше не должны ограничивать использование кантри мебели в интерьерах. Ассоциация исключительно с уличной мебелью сегодня неактуальна. Игра традиционного деревенского очарования с современными подходами в дизайне занимает стойкие позиции в INDOOR и OUTDOOR пространствах.

Инновационный подход к материалу состаренного дерева открывает новую главу в истории традиционного ремесла производства мебели под старину, дополняя как классические, так и современные интерьеры.

Подробнее...

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ, КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД

В современном мире нас повсюду окружают искусственные материалы: стекло, пластик, металл. Мебель с этих материалов практичная, но в ней отсутствует жизнь. Каждая вещь несет в наш дом свою энергетику, вот почему очень важно окружать себя натуральными материалами. За годы работы нас выбрали сотни клиентов, и на это есть ряд причин:

- мы заботимся о Вашем здоровье и комфорте;

- наши изделия имеют изысканный и благородный дизайн;

- отменное качество продукции проверено временем

Подробнее...

ТЯЖКИЙ ВЫБОР ПЕРЕД КАЖДЫМ

Очень часто рестораторы при выборе мебели в свое заведение сталкиваются с проблемой, в каком стиле выбрать столы и стулья, мягкую мебель. Ведь на сегодняшний день есть много стилей дизайна, а также разные тематики заведений. Это может быть пивной паб в ирландском стиле или ресторан украинской кухни, современный ночной клуб или классический ресторан европейской кухни, кафе американского фаст-фуда 80-х годов или современный суши-бар с караоке и диско.

Подробнее...

Деревянные стулья для ресторанов, баров и кафе

stul_mjagkij_APARI__beluj_2Как Вы уже знаете, мы с радостью сотрудничаем с рестораторами, поставляя деревянные стулья для кафе, баров, ресторанов. Креативные дизайнеры иногда задают нам очень нелегкие задачи по цвету, тканям или их сочетанию. Нам всегда приятно смотреть, как открывается новое заведение с нашей мебелью. Особенно радует, когда заведение успешно расширяется, и в его интерьер мы вписываем свою деревянную мебель для ресторанов. Среди недавних поставок хотелось бы отметить EVENT CAFÉ в г. Одеса на ул. Маразлиевской 2. Очень креативный интерьер в стиле «Прованс» заслуживает высокой похвалы своему дизайнеру. Легкая французская изысканность не оставит равнодушным ни одного клиента. Такая атмосфера, безусловно, должна сопровождаться высоким комфортом, который создают деревянные белые стулья Апари. Деревянный стул покрашен в белый цвет помогает вписать в интерьер изысканная ткань – синий жакард. Сидя на таком удобном и красивом стуле, на подсознательном уровне каждому клиенту захочеться вернуться в это заведение. Мы желаем процветание рестораторам EVENT CAFÉ и, конечно же, расширения.

Садовая мебель: раскладные столы для дачи

Savina_komplekt_1Приближается теплая пора, а вместе с ней и дачный сезон. Отправляясь в период отпуска на дачу, мы хотим забыть о городской суете и как следует отдохнуть морально. Компания ЕкоМодерн работает над тем, что бы Ваш дачный отдых, даже самый бюджетный был еще и комфортным. Для этого мы создали бюджетную линию дачной мебели. Столы для дачи должны быть удобными и легкими при транспортировке. Таким же требованиям должны соответствовать и стулья для дачи. На нашем сайте Вы можете ознакомиться со столом Савина. В комплекте к нему могут идти раскладные стулья Свен. Если есть желание сэкономить, рассмотрите раскладной стул Тим.

Подробнее...

Комфорт и простота по-шведски от EkoModern

aledo__1Достичь успеха в любой деятельности намного проще, если учитывать многолетний опыт компаний, которые по праву считаются крупнейшими в этой области. Стараясь производить недорогую, но качественную мебель мы часто обращаемся к легенде мебельного бизнеса – компании ИКЕА. Как говорил ее создатель Ингвар Кампрад: «Главный секрет удачного бизнеса - это простота и здравый смысл». Понимая проблему небольшого пространства, с которой часто сталкиваются жители больших городов, мы создали линейку бюджетной, но удобной и функциональной мебели, среди которой: раскладные стулья, раскладные столы, обеденные комплекты, эргономичные кресла. Среди раскладных стульев, в ИКЕА большой популярностью пользуется стул Терье.

Подробнее...

Модные тренды в дизайне деревянных стульев

neapol_1В этом году осенняя пора не радует нас теплыми деньками. В дождливую и пасмурную погоду под нотки меланхолического осеннего настроения, как никогда, хочется сделать свой дом уютным. Психологами доказано, что интерьер очень сильно влияет на наше настроение. А основу любого интерьера составляет, конечно же, мебель.

Модным трендом в дизайне стула в этом году служит его эргономичность, то есть уровень сочетания простоты и удобства. Стараясь соответствовать этим условиям, мы предлагаем Вам целую серию новых эргономичных стульев с натурального дерева. Деревянные стулья с резными ножками всегда остаются классикой интерьера, но в этом сезоне акцент смещен в сторону простоты. Модели удобных деревянных стульев от ЕкоМодерн – это стул Марсель, Корнер, Венеция, Атлант, Флоренция, Том.

Подробнее...

Деревянные стульчики для детского сада

stulchik_detskiy_3Ни один детский сад не обходится без детских стульчиков. Модель деревянного стульчика для детского сада должна быть не только функциональной, но и соответствовать государственным стандартам. Эти стандарты Вы можете найти на нашем сайте. ГОСТом регулируются размеры детских стульев согласно до возрастной группы, куда они покупаются. Основным из этих размеров есть высота от пола до сидения. Для ясельной и старшей группы этот показатель разнится в 6 см. Важно, что бы спинка стульчика для детского сада имела прогиб. Он может быть как горизнтальным (детский стульчик Мульти), так и вертикальным (детский стульчик ТИМ).

Подробнее...

Чем обусловлена цена мягкого деревянного стула Круглык?

krugluk

Если Вы уже успели ознакомится с нашим сайтом, то знаете, что основным направлением нашей работы являются деревянные стулья и столы. Очень часто нас спрашивают, как может стул из натурального дерева с мягкой обивочной тканью стоить всего 195 грн. Модель стула Круглык разработана нами в качестве бюджетного варианта деревянного стула. Его дизайн впишется в любой классический интерьер, а цветовая гамма подбирается индивидуально для каждого клиента. Цвет дерева может варьировать – от светлой ольхи до венге, а оббивочная ткань – от дешевого гобелена до изысканного жаккарда. Технология склейки и крепления делают эту модель стула долговечной, а ручная обработка дерева позволяет максимально удешевить цену.

Если Вы ищете недорогой, но надежный деревянный стул – модель Круглык для Вас!

 

Стулья с круглой и овальной спинкой

stul_mjagkiy_elitВремена Викторианской эпохи давно позади, но ее веяние чувствуется и в современном интерьере. Стулья в королевских дворцах всегда отличала одна особенность – круглая или овальная спинка. Истинные ценители классического интерьера до сих пор предпочитают именно такие модели. В нашем модельном ряде деревянных стульев представлены три модели стула с овальной спинкой – Сенатор, Диана и Элит. Самой изысканной моделью деревянного стула с овальной спинкой мы по праву считаем стул Сенатор. Уникальная резьба ручной работы и высокое качество исполнения делают деревянный стул Сенатор удачным решением дорогого интерьера. Более лаконичным вариантом стула с овальной спинкой является стул Диана. В этой модели стула отсутствует резьба. Высоким спросом пользуется стул Элит. Модель обладает гнутыми венскими ножками и сочетается с любым интерьером.

Деревянный круглый стол – как правильно выбрать и купить

yno_1Обстановка любого интерьера не обходится без стола. К его выбору нужно подходить особо внимательно, ведь прослужить он должен не один год. О разнообразии столов поговорим в отдельной теме. Сегодня хотим акцентировать Ваше внимание на том, как выбрать и купить круглый стол из натурального дерева. Круг, как геометрическая фигура не имеет острых углов. Поэтому, сам по себе круглый стол как образ символизирует примирение, удачные переговоры. В интерьере круглый стол из натурального дерева смотрится особо элегантно, но сам интерьер при этом должен соответствовать неким критериям.

Подробнее...

Выбираем матрас – изучаем его содержимое

При выборе матраса, мы сталкиваемся с множеством наполнителей, названия которых слышим впервые. Поэтому, мы решили создать материал, который поможет Вам максимально ознакомиться со свойствами каждого наполнителя, подбирая их под себя. Ведь здоровый сон не только продлевает жизнь, но и делает ее комфортной.

Жаккард

Гладкая безворсовая ткань сложного плетения, в состав которой входят как синтетические, так и органические волокна -  хлопок и полиэстер. При производстве ткань пропитывается специальными составами, гарантирующими бактерицидность и отсутствие насекомых.

Подробнее...

Столы деревянные - миф или реальность...

klasik_3Стол из натурального дерева – неотъемлемая часть любого интерьера.

Самым значимым предметом домашней обстановки служит стол из натурального дерева.

Имея благородную структуру, натуральное дерево придает уют в любом интерьере. Сейчас на рынке деревянной мебели можно найти самые различные варианты столов. Что нужно знать при выборе деревянного стола?

Во-первых, не всегда стол из натурального дерева имеет деревянную столешницу. Часто в производстве столешниц используют шпон. Это обусловлено ценой, а также внешним дизайном стола. Во-вторых, если Вы все-таки хотите купить стол из натурального дерева, следует обратить внимание на технологию производства мебельного щита, который используют для деревянных столешниц. Сращенный массив также бывает разных видов: от маленьких деревянных планок до широких цельных плит.

Подробнее...

Раскладные стулья СВЕН - незаменимы в каждом доме

sven_buk_2Об актуальности раскладной мебели мы говорили в статье «Раскладная мебель, как решение проблемы небольшого пространства». Сейчас хотим сосредоточить Ваше внимание на раскладных стульях, рассказав более подробно о модели «Свен». Почему именно деревянный раскладной стул, а не металлический?

 Во-первых: внешний дизайн, который подойдет под любой интерьер.

Во-вторых: прочность. Деревянный раскладной стул Свен выдерживает нагрузку до 120кг, что позволяет использовать его людям разных весовых категорий. В-третьих: эргономичность. Стул раскладной Свен обладает прогнутой спинкой, что имеет огромное значение в комфорте сидения. Эта модель может встречаться с разной спинкой – двойной планкой, цельной широкой, с отверстием посередине. Отверстие придает раскладному стулу дополнительную функциональность – возможность подвешивать. Раскладной стул Свен полностью выполнен из натурального дерева.

Подробнее...

Раскладная мебель, как решение проблемы небольшого пространства.

babochka

В современных мегаполисах в последнее десятилетие цены на квартиры и дома достигают такого уровня, что позволить себе просторное жилье может далеко не каждый. В больших городах жить в одно - , двух- комнатных квартирах стало нормой. В таких условиях каждый квадратный метр ценится на вес золота. Но все же, какой бы маленькой не была кухня или гостиная, она должна быть оснащена функциональной мебелью. В таких условиях раскладная мебель приходится как раз к стати – столы-транформеры, диваны-книжки и конечно же, деревянный раскладной стул. Столы-трансформеры есть разных видов трансформации.

Подробнее...

Если театр начинается с вешалки, то ресторан – со стула….

Продолжая тему использование мебели в интерьере поговорим о стульях для кафе, баров, ресторанов.

В ресторанном бизнесе конкуренция настолько жесткая, что удивить чем-то клиента стает все труднее. Недостаточно иметь хорошую кухню, иностранного шеф-повара или приемлемые цены. В заведении должна быть создана атмосфера, частью которой является, конечно же, интерьер. Оформление стен, тематика заведения – это отдельная тема для разговора. Поговорим о выборе стульев для кафе, баров, ресторанов.

Подробнее...

Кухонная мебель – недорого, но со вкусом

ob_grypa_KORNERЧасто, посещая сайты по дизайну интерьера, мы восхищаемся насколько красиво можно обставить квартиру или дом мебелью. Всегда сходимся на мысли, что красивая мебель  стоит больших денег. На самом деле, с помощью хорошего вкуса и огромного желания жить в красивом доме, можно за небольшие деньги сделать дизайнерский интерьер.

Сегодня посвятим наше обсуждение кухне.

Необходимые предметы обстановки на любой кухне – это стол, стулья, кухонный гарнитур. Перед тем, как покупать эту мебель, стоит подумать о стенах.

Подробнее...

Стулья в интерьере – от класики до модерна

Кухонный интерьер

Наверное сложно представить кухонный интерьер без наличия там стула. Сегодняшние модные тренды диктуют свои условия к дизайну стула. Для классических кухонь безкомпромисным вариантом служит классический деревянный стул. Деревянные стулья могут быть как мягкие, так и с твердым сидением. При выборе мягкого стула для кухни важно учитывать категорию обивки. Это может быть ткань либо кожзам. Сегодня производители кожзаменителей предлагают самые различные варианты, часто схожие с натуральной кожей. Кухонный стул должен быть практичным. Поэтому для кухни отличным вариантом будет выбор кожзама в качестве оббивки для стула из натурального дерева. Стул с твердым сидением безусловно практичнее и долговечнее, но для комфорта при сидении рекомендуется использовать подушки со съемными чехлами.

Подробнее...

Древесина бука – применение, качество

       Бук, также как каштан и дуб  относятся к одному симейству, широко распространены в природе и имеют похожие свойства. У них низкая скорость роста и высокая плотность древесины, благодаря чему массив бука, как и дуба, обладает высокой твердостью и прочностью. Плотность древесины бука – высокая и составляет 0.36 т/м3 (для сравнения, плотность сосны - 0.18 т/м3, дуба – 0.4 т/м3).

Взрослое дерево может не иметь веток на протяжении 18 метров ствола, делая рисунок массива бука еще более ровным.

Подробнее...

Мебельный щит из бука – технология производства

  Недорог, неприхотлив, прочен и при этом отличается необыкновенно красивой текстурой и разнообразием натуральных оттенков.

Буковый мебельный щит - один из самых востребованных на строительном и мебельном рынке материалов. Это связано с тем, что древесина бука очень прочная и долговечная, мало усыхает, хорошо держит форму, устойчива к погодным воздействиям, применяется для внутренних и наружних работ, идеальна для производства мебели, мебельных фасадов, столешниц, лестниц, дверей, полов. Дерево бука имеет великолепный внешний вид.

Подробнее...

Мебельный щит (еврощит) - материал для изготовления мебели

Мебельный щит – это деревянная плита, которая состоит из склеенных по специальной технологии реек, брусков или ламелей древесины определенной породы дерева. Габариты такой плиты гораздо больше, чем может быть доска из массива дерева. Это делает деревянный щит отличным материалом для изготовления мебели.

Мебель, изготовленная из такой плиты, ничуть не уступает по качеству, экологичности, долговечности и гигиеническим свойствам изделиям из массива дерева. Если вы желаете иметь у себя мебель, которая не только радует глаз, но и сделана из безопасного материала, то стоит рассмотреть, как вариант, и мебельный щит для её изготовления.

Подробнее...

Популярные модели

Стул мягкий ЛОНДОН +
Стул мягкий ЛОНДОН +
1 914 грн.

Стул мягкий ШАРЛОТТ Плюс +
Стул мягкий ШАРЛОТТ Плюс +
2 849 грн.

Стул мягкий ТОМ +
Стул мягкий ТОМ +
1 332 грн.

Стул раскладной МИЛКА (цвет - дуб)
Стул раскладной МИЛКА (цвет - дуб)
580 грн.

Стул мягкий ЭЛИТ
Стул мягкий ЭЛИТ
729 грн.

Пн.-Пт.: с 9:00 до 19:00
Суббота: с 10:00до 17:00

Тел.:
+38(050) 673-87-41;
+38(096) 947-46-23;
+38(063) 660-34-65.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Ресторан "ДИОНИС"
 
<!-- begin of Top100 code -->

<script id="top100Counter" type="text/javascript" src="http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2810545"></script>
<noscript>
<a href="http://top100.rambler.ru/navi/2810545/">
<img src="http://counter.rambler.ru/top100.cnt?2810545" alt="Rambler's Top100" border="0" />
</a>

</noscript>
<!-- end of Top100 code -->